ගාල්ල අම්බලන්වත්තේ නවතමයෙන් ඉදිකළ නිවස . Galle

Prijs : 30.000 LKR/Maandelijks
Slaapkamers: 2
Grootte: 93 m² / 1.000 ft²
Adres: Ambalanwaththa Road, Galle, Sri Lanka Toon kaart
Veeg5

ගාල්ල අම්බලන්වත්තේ නිදහස් නිසකලංක මනරම් කදුගැටයක පිහිටා ඇති නවතමයෙන් ඉදිකළ නිවස .
විශාල නිදන කාමර 2යි. එක් කාමරයක් වායු සමීකරණ පහසුකම් සහිතයි. කාමර දෙක සදහාම උණු ජලය සහිත නානකාමර පහසුකම් ( ) සහිතයි.
ඉඩ සහිත සාලය හා කුස්සිය. පවුලක් සදහා වඩා සුදුසුයි .විදේශිකයින් සදහාද සුදුසුයි
කරාපිටිය රෝහලට 2km. ගාල්ල නගරයට 4 km යි.

PrintRapporteer

Contacteer deze adverteerder