ගාල්ල අම්බලන්වත්තේ නවතමයෙන් ඉදිකළ නිවස . Galle

가격: 30,000 LKR/Month
침실: 2
Size: 93 m² / 1,000 ft²
주소: Ambalanwaththa Road, Galle, Sri Lanka Show map
Swipe5

ගාල්ල අම්බලන්වත්තේ නිදහස් නිසකලංක මනරම් කදුගැටයක පිහිටා ඇති නවතමයෙන් ඉදිකළ නිවස .
විශාල නිදන කාමර 2යි. එක් කාමරයක් වායු සමීකරණ පහසුකම් සහිතයි. කාමර දෙක සදහාම උණු ජලය සහිත නානකාමර පහසුකම් ( ) සහිතයි.
ඉඩ සහිත සාලය හා කුස්සිය. පවුලක් සදහා වඩා සුදුසුයි .විදේශිකයින් සදහාද සුදුසුයි
කරාපිටිය රෝහලට 2km. ගාල්ල නගරයට 4 km යි.

Print욕설 보고

Contact this advertiser